“Mae maethu yn derm adnabyddus, pam nad yw gofal gan berthnasau?”

Jane, gofalwr sy’n berthynas

Mae diffyg ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofal gan berthnasau yn golygu bod teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas yn parhau i fod heb eu cydnabod, eu tanbrisio a heb eu cefnogi.

Mae codi ymwybyddiaeth o’r rôl a’r heriau y mae teuluoedd sydd â gofalwyr sy’n berthnasau yn eu hwynebu yn un o’r camau cyntaf i ddatblygu dealltwriaeth a chefnogaeth i deuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas.

Lluniwyd Wythnos Gofal Gan Berthnasau gan yr elusen, Kinship Carers Liverpool sydd bob amser wedi dathlu’n lleol ym mis Hydref, gyda digwyddiadau dathlu ac allgymorth cyfryngau lleol. Mewn gweithdy dylunio cymdeithasol Reimagining Kinship Care 2017, daeth gofalwyr sy’n berthnasau, gweithwyr cymdeithasol, academyddion ac elusennau at ei gilydd i drafod atebion i rai o’r heriau y mae teuluoedd sydd â gofalwyr berthnasau yn eu hwynebu. Cytunwyd y dylai wythnos ymwybyddiaeth ar gyfer teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas ddod yn flaenoriaeth genedlaethol.

Yn 2018, ymunodd Kinship (a elwid ar y pryd yn Grandparents Plus) â Kinship Carers Liverpool i ddarparu Wythnos Gofal Gan Berthnasau ledled Cymru a Lloegr. Gwnaethant wahodd aelodau o Kinship Care Alliance – grŵp o elusennau sydd wedi ymrwymo i wella bywydau teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas – i gydweithio.

Bob blwyddyn, mae’r wythnos wedi tyfu, gydag elusennau ac awdurdodau lleol yn cynnal gweithgareddau dathlu, yn gosod straeon cyfryngau ac yn cynnal ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sydd wedi cyrraedd cannoedd o filoedd o bobl. Nawr yn 2021 rydym yn falch o lansio’r wefan kinshipcareweek.org.uk a’r ymgyrch ddathlu genedlaethol hon.

Mae Wythnos Gofal Gan Berthnasau yn rhoi sylw i ofalwyr sy’n berthnasau. Ond nid ydym yn canolbwyntio ar 1 wythnos yn unig. Rydym am i ofalwyr sy’n berthnasau gael eu cydnabod, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi drwy’r amser.

Gall pawb gymryd rhan

P'un a ydych chi'n ofalwr sy’n berthynas, yn rhywun sydd wedi tyfu i fyny mewn teulu sydd â gofalwr sy’n berthynas, yn gweithio gyda theuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas, neu ddim ond rhywun sy'n edmygu'r hyn y mae gofalwyr sy'n berthnasau yn ei wneud - rydyn ni am glywed gennych chi.

Gofalwyr sy’n berthnasau – Dywedwch wrthym am y plant rydych chi mor falch ohonynt, neu a oes ffrind, grŵp cymorth neu bartner sydd wedi bod yno i chi yn ystod yr amseroedd anodd, yr hoffech chi ddiolch yn gyhoeddus iddynt?
Grwpiau cefnogi ac elusennau – Rhannwch luniau o'ch digwyddiadau a gweithgareddau dathlu Wythnos Gofal Gan Berthnasau. Rydyn ni eisiau rhannu'r hyn mae pawb yn ei wneud.
A gawsoch eich magu gan ofalwr sy’n berthynas? Dywedwch wrthym am yr hyn y mae eich nain, taid, brawd neu fodryb yn ei olygu i chi.
Ydych chi'n gweithio gyda theuluoedd sy'n berthnasau? Timau Plant a Theuluoedd neu eraill sy'n cefnogi teuluoedd sydd â gofalwr sy’n berthynas, beth am anfon neges o gefnogaeth a diolch i'r gofalwyr sy'n berthnasau yn eich ardal chi am fagu plant pan na all eu rhieni wneud hynny. Neu rhannwch luniau o'ch gweithgareddau dathlu.

Chi sydd i benderfynu sut rydych chi’n ei ddweud

Fideo, ychydig eiriau, llun, cerdd, cân! Peidiwch â phoeni os yw ychydig yn ‘arw o amgylch yr ymylon’, mae’n ymwneud â dweud ychydig o eiriau twymgalon am rywun neu rywbeth sy’n bwysig i chi.

Cyflwyno’ch neges, y gellir ei rhannu â miloedd ar wefan Wythnos Gofal Gan Berthnasau ac ar gyfryngau cymdeithasol yn ystod yr wythnos.

Rydyn ni’n clywed cymaint o straeon am garedigrwydd ac aberth ymhlith y gymuned sy’n berthnasau – rhai mawr, rhai bach, felly cymerwch ran a helpwch ni i’w rhannu gyda’r byd!

Am wybod mwy am ofal gan berthnasau?

Gofalwyr sy’n berthnasau yw’r bobl anhygoel sy’n camu i fyny i fagu plant perthnasau neu ffrindiau pan na all eu rhieni wneud hynny. Yn dal heb eu cydnabod i raddau helaeth o gymharu â mabwysiadwyr a gofalwyr maeth ond yn magu mwy o blant – 200,000 ledled Cymru a Lloegr, ac yn rhoi cariad a sefydlogrwydd teulu iddynt y gallant ffynnu ynddo. Yn aml iawn, cefnogir yn wael yn ariannol, yn ymarferol ac yn emosiynol oherwydd diffyg deddfwriaeth y llywodraeth a buddsoddiad mewn gofal gan berthnasau, maent yn dal i ddewis troi eu bywydau wyneb i waered er mwyn rhoi cartref cariadus a dyfodol disglair i blant heriol.

Dysgu rhagor am ofal gan berthnasau.

Cyflwyno eich neges